To LOVE-Ru
სერია: 21 / 24+
To LOVE-Ru
სიყვარული და უფრო მეტი უსიამოვნება
Black Butler - Season 1
სერია: 24 / 24
Black Butler - Season
ბნელი მსახურთუფროსი - 1 სეზონი
Natsume's Book of Friends
სერია: 11 / 13+
Natsume's Book of
ნუცუმეს მეგობრების წიგნი